SpokaneAIR

3 minutes ago
Prelim AirNow AQI (99026, 21:12) PM2.5=64 (Moderate) PM10=14 (Good) #wawx #SpokaneWX
1 hour ago
Prelim AirNow AQI (99026, 20:12) PM2.5=75 (Moderate) PM10=14 (Good) #wawx #SpokaneWX
2 hours ago
Prelim AirNow AQI (99026, 19:12) PM2.5=90 (Moderate) PM10=15 (Good) #wawx #SpokaneWX
3 hours ago
Prelim AirNow AQI (99026, 18:13) PM2.5=72 (Moderate) PM10=19 (Good) #wawx #SpokaneWX
4 hours ago
Prelim AirNow AQI (99026, 17:13) PM2.5=62 (Moderate) PM10=16 (Good) #wawx #SpokaneWX