WashoeAIR

45 minutes ago
🤖Prelim AirNow AQI (89502, 03:02) O₃=44 (Good) PM2.5=43 (Good) PM10=22 (Good) #nvwx #rnowx #renowx
2 hours ago
🤖Prelim AirNow AQI (89502, 02:02) PM2.5=49 (Good) O₃=44 (Good) PM10=26 (Good) #nvwx #rnowx #renowx
3 hours ago
🤖Prelim AirNow AQI (89502, 01:02) PM2.5=48 (Good) O₃=44 (Good) PM10=25 (Good) #nvwx #rnowx #renowx
4 hours ago
🤖Prelim AirNow AQI (89502, 00:02) PM2.5=42 (Good) O₃=41 (Good) PM10=21 (Good) #nvwx #rnowx #renowx
5 hours ago
🤖Prelim AirNow AQI (89502, 23:02) O₃=41 (Good) PM2.5=34 (Good) PM10=19 (Good) #nvwx #rnowx #renowx